Polityka prywatności

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

  Uprzejmie informujemy, Administratorem Twoich danych osobowych jest V-MED BADANIA I ROZWÓJ sp. z o.o. z siedzibą w Fałkowie nr 1P (62-262), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000933536, posiadająca NIP: 7842528840, REGON: 52048311900000, kontakt e-mail: biuro@vmedclinic.pl zwany dalej „Administratorem Danych Osobowych”.

 2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

  W celu rejestracji telefonicznej lub przez adres e-mail na wizytę, zabieg, masaż lub zajęcia przetwarzamy takie dane osobowej, jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail lub numer telefonu,

  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych, jeśli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

  W celu skontaktowania się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail lub numer telefonu,
  • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na stronie.

  W celu kontaktu marketingowego przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail lub numer telefonu,

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody wyrażonej, w tym wypadku zgody udzielonej na kontakt marketingowy pod podany w Karcie dla pacjenta podczas pierwszej wizyty u Administratora Danych Osobowych, adres e-mail oraz numer telefonu.

  W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail lub numer telefonu,
  • dane o sprawie, w której się kontaktujesz,

  — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie z Administratorem);

  W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail lub numer telefonu,
  • dane o sprawie, w której się kontaktujesz,

  — na potrzeby ochrony interesu majątkowego Administratora. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest ochrona jego interesu majątkowego);

  W celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO, możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail lub numer telefonu,
  • inne niezbędne dane.

  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO);

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej);

 3. Prawo wycofania zgody

  1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
  2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres biuro@vmedclinic.pl.
  3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 4. Wymóg podania danych osobowych

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie rejestracji na wizytę lub korzystania ze strony internetowej lub w celu skontaktowania się z Administratorem.
  2. Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie podanie Twoich danych może być konieczne np. do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.
  3. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa – podanie danych jest Twoim obowiązkiem.
 5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

  Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

 6. Odbiorcy danych osobowych

  1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane firmie hostingowej, prawnikom, właścicielom mediów społecznościowych, dostawcy oprogramowania pocztowego (jeśli porozumiewamy się za pośrednictwem maila).
  2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

  W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z popularnych usług (m.in. Facebook, Instagram) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniających odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych.

 8. Okres przetwarzania danych osobowych

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
  2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
   • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
   • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, chyba że poniżej wskazano inny okres,
   • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do administrowania stroną internetową.
   • do czasu upływu terminów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 9. Uprawnienia podmiotów danych

  1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych;
   • sprostowania danych osobowych;
   • usunięcia danych osobowych;
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   • przenoszenia danych osobowych.
  2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
  3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
  4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
   • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
   • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 10. Prawo do wniesienia skargi

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Postanowienia końcowe

  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona w sposób adekwatny do sposobu przetwarzania danych.
  3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 19.09.2022r.